STANOVY

Společnost českých portugalistů

I. Všeobecná ustanovení

Společnost českých portugalistů (SČP) je nezávislé dobrovolné sdružení českých akademických pracovníků a absolventů vysokých škol, kteří soustavně pracují v humanitních oborech spojených s lusofonní oblastí. Zakládá se podle Zákona o sdružení občanů č. 83/1990 Sb. v aktuálním platném znění. Společnost je právnická osoba registrovaná ministerstvem vnitra.
V čele SČP stojí pětičlenný výbor sestávající z předsedy, místopředsedy, dvou členů a pokladníka.
Společnost sídlí na adrese Josefská 6/34, 118 00 Praha 1.

II. Poslání a činnost SČP

Posláním SČP je v kolegiálním dialogu spojovat portugalisty působící na území ČR, ať už na českých univerzitách, nebo v praxi (překladatelé, učitelé jazykových škol, diplomaté apod.), spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj badatelské činnosti v oblasti portugalistiky a šířit informace o portugalsky mluvícím světě.

K formám činnosti patří zejména:
1) pořádání domácích i zahraničních seminářů, konferencí a setkání zájemců o portugalsky mluvící oblast
2) pořádání přednášek domácích i zahraničních odborníků z oblasti portugalistiky
3) podpora původní badatelské činnosti v oblasti portugalistiky
4) publikace v oblasti portugalistiky (koordinování týmových projektů, vydávání vlastních publikací, internetové stránky)
5) seznamování širší veřejnosti s kulturou portugalsky mluvícího světa

Pro jednotlivé oblasti působení může SČP zřizovat sekce (např. sekce lingvistická, literární, překladatelská).

III. Členství

Členství v SČP je individuální.
O členství v SČP rozhoduje výbor SČP.
Členem SČP se může stát na základě písemné přihlášky vysokoškolský nebo středoškolský pedagog, vědecký nebo odborný pracovník, doktorand či jiný pracovník aktivně působící v oblasti portugalistiky.
Členství v SČP vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.
Členství zaniká úmrtím, nezaplacením ročního příspěvku nebo dnem doručení písemné výpovědi adresované předsedovi sdružení. O vypovězení členství rozhoduje výroční členská schůze.
Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové.
Zakládající členové SČP: Zuzana Burianová, Vlasta Dufková, Šárka Grauová, Jan Hricsina, Jaroslava Jindrová, Kateřina Ritterová, Iva Svobodová, Petra Svobodová, Silvie Špánková, Lada Weissová.

IV. Orgány SČP

Orgány sdružení tvoří:
a) valná hromada SČP
b) výbor SČP
c) revizní komise SČP

Nejvyšším orgánem SČP je valná hromada.
Valná hromada volí ze svého středu pětičlenný výbor, který sestává z předsedy, místopředsedy, dvou členů a pokladníka. Výbor řídí činnost společnosti mezi členskými schůzemi a schází se minimálně dvakrát ročně. K přijetí rozhodnutí výboru je třeba prostá většina hlasů.
Valnou hromadu svolává výbor SČP podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li řádně svolána nejméně čtrnáct dní předem a dostaví-li se nadpoloviční většina řádných členů SČP. Půl hodiny po svolaném začátku je valná hromada usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů.
Valná hromada schvaluje stanovy SČP a jejich změnu dvoutřetinovou většinou řádných přítomných členů. Dále schvaluje zprávu o činnosti a revizní zprávu. Rozhoduje také o výši členského příspěvku pro příslušný rok.
Jménem SČP jedná výbor SČP sestávající z předsedy výboru, místopředsedy, dvou členů a pokladníka volených valnou hromadou. Písemný úkon podepisuje předseda nebo další zmocnění členové výboru. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Všechny funkce jsou nehonorované.
Činnost a hospodaření SČP kontroluje revizní komise, volená valnou hromadou. Ta předkládá výsledky svého šetření výboru SČP, který každoročně předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě.

V. Majetek a hospodaření

SČP je nezisková organizace. Majetek SČP tvoří finanční prostředky získané z členských příspěvků, příspěvků od jiných organizací, darů, grantů, případně z vlastní doplňkové hospodářské činnosti, jakož i movitý a nemovitý majetek pořízený z těchto prostředků. SČP hospodaří se svými prostředky dle platných zákonů ČR. Výdaje SČP jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s posláním SČP.
Oprávnění disponovat prostředky má předseda výboru a další zmocnění členové výboru.

VI. Zánik společnosti

SČP může zaniknout, vystoupí-li z jejích řad všichni členové, nebo rozhodne-li tak SČP na řádné členské schůzi. Po zániku SČP se určí likvidátor, který nakládá s majetkem takto:
Movitý i nemovitý majetek rozprodá za nejvyšší toho času dosažitelné ceny.
Vypořádá závazky a pohledávky sdružení.
Zůstatek finančních prostředků převede na dobročinnou organizaci, kterou určí před zánikem výbor SČP.
Za ukončení likvidačních prací se považuje žádost o výmaz společnosti z evidence, adresovaná ministerstvu vnitra.